Revilo Allmänna villkor för Kreatörer

Så roligt att du vill börja sälja ditt material på Revilo! Vi strävar efter att hålla en Plattform som är användarvänlig och har ett brett sortiment med hög kvalitet. Läs noga igenom dessa villkor innan du bestämmer dig för att öppna din Butik hos oss.

1. INLEDNING

Revilo: Revilo är ett varumärke som används av Kevida Handelsbolag med organisationsnummer 969798–8963 (nedan kallad “Revilo”). Varumärket hänför sig till den del av verksamheten som tillhandahåller förmedlingstjänsten och den digitala marknadsplatsen www.revilo.se (”Plattformen”). På Plattformen säljs endast digitala produkter.

Avtalsparter: Dessa användarvillkor gäller mellan Revilo och den privatperson eller näringsidkare som registrerar sin Butik på Plattformen (”Kreatören”). Revilo och Kreatören är nedan gemensamt refererade till som “Parterna” och var för sig som “Part”.

Åldersgräns: Kreatören måste vara minst 18 år med full rättshandlingsförmåga för att få sälja Digitala Produkter via Plattformen. Kreatören intygar, genom att slutföra registreringen av sin Butik på Plattformen, att Kreatören än minst 18 år och har rätt att självständigt ingå detta avtal med Revilo med bindande verkan.

Företrädare: Den individ som accepterar Revilo Allmänna villkor för Kreatörer på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person som denne representerar (“Företaget”), intygar härmed att denne har rätt och befogenhet att ingå detta juridiskt bindande avtal med Revilo för det representerade Företagets räkning, och bekräftar att villkoren blir bindande mellan Revilo och Företaget som “Kreatör”. Revilo förbinder sig inte till att kontrollera att behörig firmatecknare har ingått avtalet för det representerade Företagets räkning, det åligger individen i fråga att bekräfta att befogenheten är beslutad. Företaget ansvarar för sina medarbetares användning av Revilos Tjänster och ansvarar för deras avtalsbrott.

Revilo Allmänna villkor för Användare: Bestämmelserna i följande Revilo Allmänna villkor för Kreatörer kompletterar och utgör ett tillägg till bestämmelserna i Revilo Allmänna villkor för Användare som finns publicerade på Plattformen.

Revilo Köpevillkor: Genom att sälja Digitala Produkter via Plattformen, intygar Kreatören att denne har läst och godkänner Revilo Köpevillkor (revilo.se/kopevillkor), vilka accepteras av Köparen i samband med köpets genomförande.

Ingen exklusivitet: Kreatören är medveten om och accepterar att Revilo även har rätt att via Plattformen sälja egenproducerade digitala produkter samt marknadsföra sådana som är producerade av andra kreatörer. Kreatören erhåller ingen form av exklusivitet i något som helst avseende med anledning av detta Avtal.

2. DEFINITIONER

Utöver de begrepp som definieras i löptext, ska definitioner i följande villkor som anges med versal som begynnelsebokstav, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha den innebörd som anges i definitionslistan i Revilo Allmänna villkor för Användare.

3. KREATÖRENS ÅTAGANDEN OCH DIGITALA PRODUKTER

Kreatören, som säljer den Digitala Produkten via sin Butik på Plattformen, är säljaren av den digitala produkten i fråga. Köpeavtalets avtalsparter är därmed Kreatören och Köparen.

Kreatören ska i samband med registreringen av sin Butik, ange om denne agerar i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Kreatörer i egenskap av näringsidkare är ensamt och tillfullo ansvariga för att alltid följa tillämplig lagstiftning, inklusive de skyldigheter som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning vid försäljning av Digitala Produkter till Köpare i egenskap av konsumenter.

Kreatören ska publicera, saluföra eller ladda upp innehåll eller föremål i korrekta kategorier eller områden på Plattformen. 

Kreatören ska inte:
• sälja Digitala Produkter eller publicera material som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på annat sätt göra intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet.
• bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller Revilos Villkor.
• publicera eller använda falsk, felaktig, vilseledande eller kränkande innehåll eller uppgifter.
• skicka eller publicera skräppost, oönskade meddelanden, massmeddelanden, kedjebrev eller pyramidspel.
• distribuera eller publicera virus eller annan teknik som kan skada Revilo, eller andra Användares intressen eller tillgångar.
• via Plattformen sälja något som listas under avsnittet “Material som inte får säljas på Plattformen”.
Kreatören ansvarar själv för att Kreatörens Digitala Produkter, information och övrigt material som Kreatören förmedlar via Plattformen vid var tid följer tillämplig svensk lag.
Revilo har ensamrätt att fritt bestämma vilka utav Kreatörens Digitala Produkter som ska försäljas via Plattformen och kan när som helst ta bort Digitala Produkter från Plattformen, exempelvis men inte uteslutande, i de fall de inte följer Revilos villkor eller inte lever upp till Revilos förväntade kvalité.

4. PRIS FÖR DIGITALA PRODUKTER

Kreatören prissätter själv sina Digitala Produkter. Kreatörer väljer rätt momssats för sina produkter. Detta görs när produkten läggs till under Skatt – Skatteklass.  Momsregistrerade kreatörer sätter moms på 25% (Standard) alternativt 6% (Reduced rate) i enlighet med Skatteverkets uppgifter. Kreatörer som säljer i egenskap av privatperson sätter moms om 0% (Zero rate). 

5. LEVERANS TILL KÖPARE

Digitala Produkter levereras till Köparen via Plattformen, efter att Köparen har genomfört betalningen. I samband med köpet skickas en kvittens på ordern till Säljaren, vilken fungerar som bokföringsunderlag. 

Köparens åtkomst till köpt Digital Produkt är inte tidsbegränsad.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Part överför eller överlåter inte några av sina immateriella rättigheter till den andra Parten eller någon annan fysisk eller juridisk person med anledning av Revilos Villkor eller Avtalet.

Kreatören garanterar genom att publicera sina Digitala Produkter på Plattformen, att Kreatören antingen:

 1. a) äger rättigheterna till materialet som inkluderas i Kreatörens Digitala Produkter; eller
  b) har erhållit nödvändiga tillstånd från rättighetshavare att inkludera sådant material i Kreatörens digitala Produkter (såsom upphovsrätt till texter, typsnitt, bilder etc.).

Kreatören garanterar att denne inte olovligen använder eller säljer Digitala Produkter via Plattformen som innehåller någon annans immateriella rättigheter.

7. MARKNADSFÖRING

Revilo har rätt till, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll som publiceras på Plattformen i syfte att marknadsföra Plattformen och tillgängliga digitala produkter. I de fall Revilo kommersiellt använder innehåll som Kreatören publicerar på Plattformen, kommer Revilo att hänvisa till Kreatörens Butik.

Kreatören upplåter till Revilo en kostnadsfri, icke-exklusiv, licens som är begränsad till en rätt att nyttja Kreatörens varumärken, upphovsrätter och övriga immateriella rättigheter som är hänförliga till de Digitala Produkterna i syfte att kunna marknadsföra och sälja de Digitala Produkterna på Plattformen under Avtalets giltighetstid.

Kreatören ansvarar ensamt för sin marknadsföring av sina Digitala Produkter som finns Plattformen. Revilo lämna inga garantier avseende exempelvis men ej uteslutande: antal försäljningar av digitala produkter, antal klick på produktsidor eller Kreatörens Butikssida etc.

Om Revilo invänder mot Kreatörens marknadsföring av Revilo och/eller Plattformen, ska Kreatören omedelbart justera sin marknadsföring enligt Revilos anvisningar.

8. KOMMUNIKATION MED KÖPAREN

Kreatören hanterar och bemöter Köparna av Kreatörens Digitala Produkter och ansvarar för att hantera kundtjänstärenden avseende sina Digitala Produkter som säljs via Plattformen, exempelvis Köparens frågor om innehållet, reklamationer etc. När Kreatören registrerar sig som säljare på Plattformen, ska denne lägga in sina kontaktuppgifter så att Köparen kan nå Kreatören vid eventuella frågor.

Revilo har en policy att Köpare ska få svar inom fem (5) arbetsdagar från det att Kreatören mottagit en fråga/ett ärende. Kreatören ska hantera samtliga frågor och missnöje angående Kreatörens Digitala Produkter.

Revilo har rätt att undersöka kundtjänstärenden som bland annat avser reklamationer av Kreatörens Digitala Produkter och Kreatören ska vid begäran uppvisa underlag och kommunikation som förts med Köparen som genomfört reklamationen.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kreatören är personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR för sin behandling av Köparnas personuppgifter, i den mån Kreatören bestämmer medel och ändamål med behandlingen av Personuppgifterna. Kreatören ansvarar vid sådana fall tillfullo för att uppfylla bestämmelserna som åligger en ”Personuppgiftsansvarig” enligt vid var tid tillämplig Dataskyddslagstiftning (inbegripet GDPR).

Detta innebär bland annat att Kreatören ansvarar för att informera de registrerade om sin behandling av deras personuppgifter och för att tillhandahålla sin integritetspolicy i anslutning till sina Butiksvillkor via Plattformen.

Revilo är personuppgiftsansvarig för av Revilo utförd behandling av personuppgifter i den mån Revilo bestämmer medel och ändamål med behandlingen. Information om Revilos behandling av personuppgifter framgår i Revilos integritetspolicy. Kreatören ska tillhandahålla sina anställda, övriga medarbetare samt representanter en hänvisning till eller kopia av Revilos integritetspolicy och informera dem om att Revilo kan behandla deras personuppgifter som en del av Avtalet. Revilos vid var tid gällande integritetspolicy finns publicerad på Plattformen via följande länk: revilo.se/integritetspolicy.

10. REVILOS AVGIFTER

Revilo har rätt att erhålla 20 procent av försäljningspriset (ex. moms) av varje enskild Digital Produkt som säljs via Plattformen (”Avgiften”).

Revilo har rätt till Avgiften även om Köparen efter erläggandet av betalning skulle reklamera eller ångra köpet av den Digitala Produkten och har rätt till återbetalning av erlagt belopp.

Det klargörs härmed att Avgiften inte är återbetalningsbar och att det inte föreligger någon skyldighet för Revilo att återbetala några Avgifter till Kreatören.

De Avgifter som Revilo har rätt till dras av från Köparens inbetalning och resterande belopp utbetalas till Kreatören. Mer information om detta framgår i avsnitt 11 nedan.

Revilo har rätt att när som helst ändra Avgiften. Avgiftsändringar kommer att meddelas till Kreatören via e-post senast 30 dagar innan de träder i kraft. Kreatören har rätt att avsluta sitt Användarkonto (inklusive sin Butik) om Kreatören inte accepterar ändringarna. Om Kreatören inte avslutar sitt Användarkonto (inklusive sin Butik) innan ändringen träder i kraft, anses Kreatören godkänna ändringen.

Om en Köpare har rätt till återbetalning av erlagt belopp efter köp av Digitala Produkter (exempelvis på grund av reklamationer eller ångerrätt) ska Kreatören återbetala beloppet till Köparen.

11. KREATÖRENS ERSÄTTNING

Kreatören har rätt till sin ersättning för varje såld Digital Produkt efter avdrag för Avgifter och eventuella övriga kostnader som Kreatören ska ansvara för enligt Avtalet, under förutsättning Köparen har genomfört betalningen för den sålda Digitala Produkten i fråga.

Kreatören får sin ersättning via banköverföring. Kreatören registrerar önskat kontonummer för insättning under Instrumentpanel – Inställningar – Betalning – Banköverföring (Hantera). Ersättningen görs via banköverföring den 1 varje månad för föregående månads försäljning. Eftersom detta sköts manuellt kan det ta ett par dagar innan pengarna når kontot. Om inget bankkonto finns registrerat vid datum för utbetalning får kreatören utbetalningen retroaktivt.

12. MATERIAL SOM INTE FÅR SÄLJAS PÅ PLATTFORMEN

Försäljning av material som enligt lag är olagliga eller hårt reglerade, är inte tillåtna att sälja på Plattformen. Det är inte tillåtet att sälja:

 • Aktier, obligationer eller investeringsandelar i bolag eller fastigheter inklusive, men inte begränsat till, aktiebolag eller handelsbolag;
  ● Erbjudanden att investera pengar i en affärssatsning;
  ● Multi-level marketing (MLM), pyramidspel, matrixupplägg eller liknande försäljningsmetoder;
  ● Pågående affärsverksamhet – om försäljningen inbegriper en överföring av aktier eller andel i aktier, aktielån eller annan form av skuld i företaget;
  ● Kryptovalutor som Bitcoins, Litecoins och Dogecoins;
  ● Gällande registreringsskyltar, eller skyltar som liknar eller påstås likna sådana registreringsskyltar;
  ● Alla objekt som främst är till för att göra om identifikationshandlingar, tillstånd, eller registreringsskyltar;
  ● Födelseattester, körkort, ID-kort eller pass;
  ● Falska ID-kort och all utrustning som är till för att tillverka sådana kort;
  ● Dokument som låter innehavaren missbruka titlar (t ex akademiska- & ämbetstitlar), inklusive yrkestitlar (t ex läkare och advokat);
  ● Förfalskade mynt och sedlar;
  ● Förfalskade obligationer och värdepapper;
  ● Förfalskade postanvisningar och postväxlar;
  ● PDF-filer eller skivor med inskannade sidor ur en bok, tidning, handbok eller annat skrivet material som är skyddat av upphovsrätt men som Kreatören inte själv har skrivit;
  ● Material som kan klassas som hets mot folkgrupp eller Nationalsocialistiska produkter och övriga extremistiska objekt;
  ● Alla sorters fanor, vimplar, armbindlar och flaggor med nazistiska symboler, även om de är autentiska;
  ● Annonser med objekt som på ett olämpligt sätt framställer folkgrupper;
  ● Pornografiskt material;
  ● Original, kopior eller imitationer av namnskyltar, ID-kort, logotyper, säkerhetsinstruktioner, handböcker, kartor eller anteckningsböcker som är märkta som konfidentiella (från till exempel polisen, armén, brandkåren, flygbolag, flygplatser, järnvägsbolag eller vaktbolag).

13. ATT SÄLJA UTANFÖR PLATTFORMEN

Det är inte tillåtet att använda Plattformen för att sälja sina Digitala Produkter utanför Plattformen. Det är inte tillåtet att på eller via Plattformen:

 • erbjuda köp av digitala produkter utanför Plattformen;
  ● inkludera länkar till andra marknadsplatser eller plattformar där den Digitala Produkten i fråga säljs;
  ● i kommunikation med Användare uppmuntra till att genomföra köp av digitala produkter utanför Plattformen.

14. REVILOS RÄTTIGHETER

Revilo har rätt att med omedelbar verkan stänga av Kreatörens Användarkonto, Butik, ta bort en produktsida eller på annat sätt begränsa försäljningen av de Digitala Produkterna via Plattformen eller Kreatörens övriga aktivitet på Plattformen, efter eget beslut därom, exempelvis men inte uteslutande, om:

 1. a) Kreatören undersöks av myndighet för olaglig verksamhet, brister i redovisning, inbetalning av skatt eller sociala avgifter;
  b) Kreatören uppträder hotfullt eller olämpligt mot Revilos personal, Köpare eller tredje part;
  c) det upprepade gånger riktas reklamationer mot Kreatörens Digitala Produkter;
  d) det finns risk för immaterialrättsligt intrång;
  e) Kreatören lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter om Kreatören, dennes verksamhet eller sina Digitala Produkter;
  f) det finns risk att Kreatören orsakar juridiskt ansvar eller ekonomisk skada för Revilo;
  g) Kreatören är i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, ställt in sina betalningar eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

Kreatören har ingen rätt till någon form av kompensation för det fall Revilo vidtar åtgärder i enlighet med ovan.

Revilo har även rätt att, med eller utan föregående meddelande därom, justera innehållet som publiceras av Kreatören på Plattformen, såsom på Butikssidan eller en produktsida.

15. KREATÖRENS SKADESTÅNDSANSVAR

Kreatören ska ersätta Revilo fullt ut för alla Revilos förluster och kostnader (innefattande rimliga kostnader för juridiskt biträde) samt påförda avgifter, viten eller skadestånd som riktas mot Revilo från tredje man (inbegripet myndigheter, Köpare, rättighetshavare etc.) eller som Revilo i övrigt ådrar sig, på grund av Kreatörens brott mot Revilos villkor, Kreatörens behandling av personuppgifter i stid med tillämplig Dataskyddslagstiftning eller på grund av att Kreatören bryter mot gällande rätt eller gör intrång i tredje mans rättigheter.

Revilo har således rätt att debitera Kreatören om en tvist mellan Revilo och tredje man, beträffande omständigheter som Kreatören ansvarar för, resulterar i att Revilo utbetalar ersättning till tredje man till följd av tvisten eller en förlikning eller ådrar sig andra kostnader med anledning till följd av tvisten.

Revilos rätt att begära skadestånd och kräva att Kreatören upphör mot avtalsbrott mot Revilos villkor, begränsar inte Revilo från att även vidta andra åtgärder, såsom att stänga av Kreatörens Användarkonto och/eller upphöra med försäljningen av Kreatörens Digitala Produkter via Plattformen.

16. EFTER AVTALETS UPPHÖRANDE

Efter Avtalets upphörande har Revilo rätt att ha kvar redan offentligt publicerad marknadsföringsmaterial (såsom texter, bilder, videoklipp etc.) som nämner, omfattar eller avser Kreatören, Kreatörens Digitala Produkter eller samarbetet mellan Parterna i övrigt. Revilo kommer dock inte att återanvända eller återpublicera sådant marknadsföringsmaterial.

17. REVILOS KONTAKT- OCH FÖRETAGSUPPGIFTER

Firma: Kevida Handelsbolag
Org. nr: 969798–8963
Postadress: Näckrosgränd 9, 275 31 Sjöbo.
E-postadress: info@revilo.se