Revilo Allmänna Villkor för Användare

1. INLEDNING

Revilo: Revilo är ett varumärke som används av Kevida Handelsbolag med organisationsnummer 969798–8963 (nedan kallad “Revilo”). Varumärket hänför sig till den del av verksamheten som tillhandahåller den digitala marknadsplatsen www.revilo.se (”Plattformen”). På Plattformen säljs endast digitala produkter.

Avtalsparter: Dessa allmänna villkor gäller mellan Revilo och Användaren av Plattformen. Revilo och Användaren är nedan gemensamt refererade till som “Parterna” och var för sig som “Part”.

Revilos Villkor: Revilos Villkor innehåller de villkor enligt vilka Revilo erbjuder Användaren tillgång till Revilos webbplatser, tjänster och verktyg. Revilos villkor utgörs av följande (”Revilos Villkor”):

Revilo Allmänna villkor för Användare (revilo.se/villkor-for-anvandare),
Revilo Allmänna villkor för Kreatörer (revilo.se/villkor-for-kreatorer),
Revilo Köpevillkor (revilo.se/kopevillkor),
• Revilos Integritetspolicy (revilo.se/integritetspolicy),
• Revilo Cookiepolicy (revilo.se/cookiepolicy),
• samt eventuella andra villkor, policys, riktlinjer, ordningsregler och/eller instruktioner som Revilo från tid till annan tillhandahåller.

Genom att använda Revilos Tjänster, såsom att köpa och/eller sälja Digitala Produkter via Plattformen, godkänner Användaren Revilos Villkor och åtar sig att följa dem. Användaren är även skyldig att följa vid var tid gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användning av Revilos Tjänster. Om Användaren inte godkänner Revilos Villkor, har Användaren inte rätt att använda Revilos Tjänster.

Företrädare: Den individ som accepterar Revilos Villkor på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person som denne representerar (“Företaget”), intygar härmed att denne har rätt och befogenhet att ingå detta juridiskt bindande avtal med Revilo för det representerade Företagets räkning, och bekräftar att villkoren blir bindande mellan Revilo och Företaget som “Användare”.

Revilo förbinder sig inte till att kontrollera att behörig firmatecknare har ingått avtalet för det representerade Företagets räkning, det åligger individen i fråga att bekräfta att befogenheten är beslutad. Företaget ansvarar för sina medarbetares användning av Revilos Tjänster och ansvarar för deras avtalsbrott.

2. DEFINITIONER

Utöver de begrepp som definieras i löptext i Revilos Villkor, ska följande definitioner ha nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form:

Användare: avser den privatperson eller näringsidkare som använder Plattformen.

Användargenererat innehåll: avser data, innehåll och information som en Användare registrerar på Plattformen, till exempel filer, kommentarer, recensioner eller meddelanden.

Användarkonto: avser Användarens registrerade användarkonto till Plattformen.

Avtal: avser avtal som ingåtts mellan Revilo och Användaren, såsom Revilo Allmänna villkor för Användare och, om tillämpligt, Revilo Allmänna villkor för Kreatörer.

Betalningsleverantör: avser en tredje part som bland annat behandlar betalningar från Användare vid köp av Digitala Produkter via Plattformen.

Butik: avser Kreatörens butik på Plattformen.

Butiksvillkor: avser Kreatörens villkor som denne eventuellt publicerar på sin Butikssida på Plattformen, såsom Kreatörens särskilda köpevillkor, integritetspolicy, avbokningsregler etc.

Dataskyddslagstiftning: hänvisar till alla tillämpliga lagar om integritet och dataskydd som gäller vid varje givet tillfälle och som är relevanta för en Part i samband med användningen av Personuppgifter, t.ex. men inte begränsat till: de uppförandekoder och riktlinjer som är tillämpliga för en Part som utfärdats av den berörda tillsynsmyndigheten eller dataskyddsmyndigheten, EU:s dataskyddsförordning ((EU) 2016/679)(GDPR) och förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation 2003 (SI 2003/2426).

Digitala Produkter: avser digitala produkter som Kreatören säljer till Köpare via Plattformen.

GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Kreatör: avser en Användare som har registrerat en Butik på Plattformen.
Kreatören kan sälja Digitala Produkter till Köpare via Plattformen. Kreatören kan vara en näringsidkare eller en privatperson.

Köpare: avser en Användare som köper Digital Produkt från en Kreatör via Plattformen. Köparen kan vara en näringsidkare eller en privatperson.

Personuppgifter: avser alla uppgifter som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Vanliga exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, adress, e-postadress och användar-ID.

Plattformen: avser www.revilo.se.

Revilos Tjänster: avser de tjänster och verktyg som tillhandahålls av Revilo, och kan även inkludera Plattformen.

Tredje part: avser någon annan än Revilo eller Användaren.

Tredje parts produkter: avser Tredje parts information, tjänster, produkter, system, webbplatser, programvara, kataloger, nätverk, databaser och plattformar som Plattformen länkar till, eller som Användaren ansluter till eller möjliggör integration med när Användaren använder Plattformen.

3. PLATTFORMEN

Marknadsplats online: Plattformen är en marknadsplats och förmedlingstjänst online. Genom Plattformen kan Användaren ingå distansavtal med andra Användare om köp och/eller försäljning av Digitala Produkter. Revilo äger och tillhandahåller Plattformen men är inte part i de avtal som ingås mellan Användare. Användaren intygar härmed att denne förstår att Revilo inte tillverkar, lagrar eller inspekterar några av de föremål som säljs via Plattformen. De Digitala Produkterna på Plattformen produceras, listas och säljs direkt av oberoende säljare. Alla rättsliga anspråk relaterade till en Digital Produkt som köps via Plattformen måste riktas direkt mot säljaren av produkten. Användaren är ensamt ansvarig för sina egna handlingar, inklusive underlåtenhet att agera.

Kontaktformuläret på Kreatörens Butik: Kontaktformuläret på Kreatörens Butik är frivillig för Användare att använda för att komma i kontakt med Kreatören. Funktionen får endast användas för att Användaren ska kunna kommunicera med Kreatören om de Digitala Produkterna som denne tillhandahåller via Plattformen. Användaren får inte använda kontaktformuläret för att utföra olagliga, vilseledande eller andra skadliga eller kriminella handlingar. Det är inte tillåtet att hota, trakassera eller skicka skräppost, stötande innehåll, virus eller liknande via chattfunktionen eller att på annat sätt agera olämpligt eller i strid med tillämplig lag eller Revilos Villkor.

Kompabilitet: Användaren ansvarar för att ha den tekniska utrustningen (till exempel en dator, surfplatta eller smartphone), programvara och internetanslutning som krävs för att nyttja Plattformen.

Datatrafik: Standardavgifter för datatrafik kan tillkomma vid användning av Plattformen, eftersom funktionerna kräver att Plattformen har en aktiv anslutning till internet. När Användaren använder Plattformen tar Användaren sitt ansvar för betalning av alla sådana avgifter från Användarens mobiloperatör och/eller tredje part (t.ex. avgifter för dataroaming, Wi-Fi, etc.).

Betafunktioner: Betaversioner av funktioner, produkter, tjänster eller integrationer som är förhandsversioner (”Beta-funktioner”) kan erbjudas inom den pågående avtalstiden. Användning av och tillgång till Beta-funktioner kan vara föremål för ytterligare villkor. En Beta-funktion tillhandahålls utan garanti eller utfästelse om att den kommer att göras allmänt tillgänglig, och Revilo har ensam rätt att ändra en Beta-funktion när som helst, eller avbryta den, utan föregående meddelande. Betafunktioner kan innehålla fel, buggar eller andra defekter och tillhandahålls ”i befintligt skick”.

Cookies: Plattformen använder cookies. Information om användningen av cookies finns att läsa i Revilo Cookiepolicy som finns publicerad via följande länk: revilo.se/cookiepolicy.

Revilos kommunikation med Användaren: Revilo kan kommunicera med Användaren via e-post och/eller Plattformen. Revilos kommunikation med Användaren om Plattformen och/eller Användarkontot kan inte väljas bort, eftersom detta är en del av den tjänst som Revilo tillhandahåller och är nödvändig för supportärenden.

Tredje parts produkter: Revilo kan erbjuda möjligheten att integrera med tredje parts produkter/tjänster via Plattformen för att ge Användaren ett mervärde, men garanterar inte och ger inga löften om att en sådan integration kommer att förbli inom hela avtalstiden. Om Användaren aktiverar eller använder tredje parts produkter/tjänster via Plattformen, är Användaren ansvarig för att läsa villkoren och integritetspolicyn som gäller för sådana tredje parts produkter/tjänster, eftersom de uteslutande styrs av dessa villkor. Revilo gör inga utfästelser eller garantier om, och ansvarar inte för, någon aspekt av sådana tredje parts produkter/tjänster. Genom att Användaren aktiverar eller använder tredje parts produkter/tjänster via Plattformen, ges Revilo rätt att röja Användarens tillämpliga Användarkontouppgifter om det är nödvändigt för att underlätta aktiveringen eller möjliggöra användningen av sådana tredje parts produkter/tjänster.

Underleverantör: Revilo har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina avtalsenliga åtaganden och skyldigheter enligt Avtal som ingåtts mellan Revilo och Användaren.

Rapportera missbruk: Under varje produkt finns funktionen “Rapportera missbruk”. Om Användaren upptäcker något som strider mot Revilos Villkor bör Användaren rapportera den Digitala Produkten i fråga, så att Revilo kan se över innehållet. Hjälp Revilo att hålla en bra kvalitet på Plattformen!

4. KÖPEVILLKOR

Bestämmelser om köp via Plattformen och köpevillkor, såsom betalnings- och leveransvillkor etc, framgår i Revilo Köpevillkor som finns publicerade via följande länk: revilo.se/kopevillkor.

5. ANVÄNDARKONTO

Inloggningsuppgifter: Användaren ska behandla sina inloggningsuppgifter till Plattformen med sekretess. Om Användaren upptäcker eller misstänker intrång i Användarkontot måste Användaren omedelbart vidta nödvändiga åtgärder (såsom att byta lösenordet). Användaren ansvarar för alla aktiviteter som utförs genom dess Användarkonto (oavsett om de är auktoriserade eller inte).

Innehåll: Revilo har rätt, men ingen skyldighet att, efter eget gottfinnande, med eller utan föregående meddelande därom, ta bort publicerat Användargenererat innehåll. Revilo kan exempelvis ta bort innehåll som enligt Revilos rimliga uppfattning utsätter Revilo eller andra Användare för någon risk eller ansvar, eller inte följer Revilos Villkor. Om Revilo tar bort publicerat innehåll från Plattformen, ska Revilo inte hållas ansvarigt gentemot Användaren eller någon annan tredje part.

Känsliga personuppgifter: Användaren får inte dela, registrera eller publicera känsliga personuppgifter om en identifierbar person i Plattformen. Känsliga personuppgifter är t.ex. personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller information om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör juridiska kränkningar som inkluderar brott.

Kontaktuppgifter: De kontaktuppgifter som Användaren registrerar i sitt Användarkonto måste vara korrekta, aktuella och uppdaterade inom hela avtalsperioden.

Radera Användarkonto: Användaren kan när som helst välja att ta bort sitt Användarkonto genom inställningarna för Användarkontot via Plattformen.

Avtalsbrott: Om Revilo upptäcker eller har skäl att misstänka att en Användare på något sätt missbrukar Plattformen eller bryter mot Revilos Villkor, har Revilo rätt att avsluta Användarens Användarkonto med omedelbar verkan, inklusive alla Avtal som ingåtts mellan Användaren och Revilo. Ingen Användare har rätt till skadestånd eller annan ersättning från Revilo på grund av ett sådant beslut. Om Revilo avslutar en Användares Användarkonto i enlighet med denna klausul får Användaren i fråga endast registrera ett nytt Användarkonto efter att ha erhållit Revilos skriftliga förhandsgodkännande.

6. STARTA EN BUTIK PÅ PLATTFORMEN

Bestämmelser och villkor som gäller för Användare i egenskap av Kreatörer som registrerar sin Butik på Plattformen, framgår i Revilo Allmänna villkor för Kreatörer som finns publicerade via följande länk: revilo.se/villkor-for-kreatorer.

7. ANVÄNDARENS ANSVAR

Ansvar: Användaren är ensamt ansvarig för allt denne registrerar på Plattformen eller på annat sätt förmedlar till Revilo, andra Användare eller tredje part.

Begränsningar: Användaren samtycker till att inte:

• skapa, söka eller få åtkomst till Användarkonton på annat sätt än de gränssnitt som stöds offentligt av Revilo;
• marknadsföra tjänster som konkurrerar med Revilos Tjänster;
• kopiera, ändra eller modifiera någon del av Plattformen i strid med Revilos Villkor;
• registrera, distribuera, lägga till eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll i Plattformen som är brottsligt, kriminellt eller som innehåller hotande, stötande, straffbara, rasistiska, sexistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska element;
• radera, undvika, skada eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner som förbjuder eller begränsar användning eller kopiering, utskrift, nedladdning eller delning av innehåll, eller som medför begränsningar för användningen av Plattformen eller tillhörande innehåll;
• kränka en persons integritetsrättigheter;
• försöka få obehörig åtkomst till Revilos Tjänster eller relaterade system eller nätverk av Plattformen;
• hacka in eller infoga skadlig kod i Plattformen eller något av dess operativsystem, till exempel virus eller andra skadliga data;
• vidta åtgärder som negativt och väsentligt påverkar Revilos Tjänsters stabilitet, tillgänglighet eller säkerhet.

Rapportering: Om Användaren upptäcker brott mot Revilos Villkor kan det rapporteras till följande e-postadress: info@revilo.se. Revilo förbehåller sig rätten att anmäla brott till Polisen.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Revilo och Användaren ska behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning, inbegripet GDPR.

Kreatören är personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR för sin behandling av Köparnas personuppgifter, i den mån Kreatören bestämmer medel och ändamål med behandlingen av Personuppgifterna. Kreatören ansvarar vid sådana fall tillfullo för att uppfylla bestämmelserna som åligger en ”Personuppgiftsansvarig” enligt vid var tid tillämplig Dataskyddslagstiftning (inbegripet GDPR).

Detta innebär bland annat att Kreatören ansvarar för att informera de registrerade om sin behandling av deras personuppgifter och för att tillhandahålla sin integritetspolicy i anslutning till sina Butiksvillkor via Plattformen.

Revilo är personuppgiftsansvarig för av Revilo utförd behandling av personuppgifter i den mån Revilo bestämmer medel och ändamål med behandlingen. Information om Revilos behandling av personuppgifter finns att läsa i Revilos integritetspolicy via följande länk: revilo.se/integritetspolicy.

9. TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDARDATA

Tillgänglighet: Revilo ansvarar för teknisk support och underhåll av Plattformen, och strävar efter att Plattformen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar.

Det kan dock förekomma tekniska komplikationer och störningar. Revilo lämnar inga som helst garantier om att Plattformen kommer att vara fri från störningar eller andra tekniska komplikationer.

Begränsad tillgång: Revilo har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten av Plattformen, om det krävs av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsskäl, utan att behöva meddela om när sådana avbrott kan inträffa. Användaren har inte rätt till någon form av kompensation från Revilo på grund av bristande tillgång till Plattformen, oavsett om de beror på sådana tillåtna avbrott och/eller planerade underhåll utförda av Revilo eller bristande tillgänglighet med anledning hänförlig till Tredje part, såvida inte annat följer av svensk tvingande lagstiftning.

Internetanslutning: Eftersom en aktiv internetanslutning är en förutsättning för att Revilos Tjänster ska fungera förstår Användaren att avbrott, förseningar, buggar och liknande hinder på grund av internetanslutningen inte utgör fel eller brist i Tjänsterna som Revilo kan hållas ansvariga för.

Felanmälan: Eventuella klagomål eller liknande avseende Plattformen ska meddelas till Revilo genom att skicka ett meddelande till följande e-post: info@revilo.se. Revilo kommer, efter bästa förmåga och inom rimlig tid, försöka åtgärda eventuella fel eller brister, i den mån det är möjligt. Användaren har inte rätt att åberopa någon annan påföljd än avhjälpande och har inte rätt till ersättning, skadestånd eller någon annan typ av ersättning på grund av fel eller brister, avstängningar eller avbrott i Plattformen, såvida inte annat följer av svensk tvingande lagstiftning.

Användardata: Information om användning och tillhandahållande av Revilos Tjänster kan samlas in, aggregeras, anonymiseras och/eller analyseras av Revilo utan begränsning i tid, för att tillhandahålla Revilos Tjänster till Användaren samt för att förbättra Tjänsterna och andra erbjudanden som tillhandahålls eller utvecklats av Revilo. Revilo har rätt att få tillgång till all information som Användaren registrerar på Plattformen, för att kontrollera att Revilos Villkor följs och för att Revilo ska uppfylla sina avtalsenliga åtaganden och skyldigheter.

Loggföring: Revilo använder viss loggning av användningen av Plattformen för att bland annat utföra felsökning, utreda missbruk, analysera intrång, analysera användningen av Plattformen.

10. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Användaren kan göra tillgänglig eller lämna information, material eller annat innehåll och data som en del av sin användning av Tjänsterna, till exempel filer, bilder, texter eller meddelanden (”Användargenererat innehåll”). Användaren är ensam ansvarig för sitt Användargenererade innehåll och tar alla risker i samband med sådant innehåll, såsom, men inte begränsat till, avslöjande av data som kan identifiera Användaren eller någon annan. Revilo gör inte något äganderättsanspråk till något Användargenererat innehåll.

Användaren garanterar härmed att Användaren har alla nödvändiga samtycken, behörigheter och rättigheter att publicera det Användargenererade innehållet.

Revilo är inte ansvarig inför Användaren eller någon tredje part för Användargenererat innehåll eller dess riktighet.

Användaren beviljar härmed Revilo, endast i samband med Användarens användning av Revilos Tjänster, en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, underlicensierbar, evig, överförbar, oåterkallelig, licens till Användargenererat innehåll, att använda, visa, distribuera, reproducera, anpassa, modifiera, översätta, utföra och publicera sådant Användargenererat innehåll i alla medier, kanalformer och format.

11. REVILOS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Revilo äger alla immateriella rättigheter hänförliga till Revilos Tjänster och verksamhet (med undantag för rättigheter som ägs av Revilos licensgivare eller tredje part), såsom upphovsrätt, patent, uppfinningar, logotyper, varumärken, servicemärken, domännamn, firmanamn, know-how, affärshemligheter och alla andra immateriella rättigheter och äganderätter (”IP-rättigheter”).

Användaren har inga immateriella rättigheter i, eller till, Tjänsterna eller Revilos andra IP-rättigheter, med undantag för rätten att nyttja Plattformen i enlighet med Revilos Villkor. Användarens rätt att nyttja Plattformen samt av Revilo tillhandahållen logotyp för marknadsföring av Revilos Tjänster, ger inte Användaren några ytterligare rättigheter till Revilos Tjänster eller någon av Revilos IP-rättigheter. Revilo äger alla intressen, titlar och rättigheter i Revilos Tjänster, inklusive Plattformen och alla relaterade IP-rättigheter.

12. FEEDBACK

Om Användaren ger Revilo några rekommendationer, förbättringsförfrågningar, förslag eller annan feedback i skriftlig, muntlig eller annan form (”Feedback”) intygar Användaren att:

• denne har rätt att lämna ut Feedback till Revilo och att Revilo har rätt att, efter eget beslut därom, använda sådan Feedback;
• Feedback inte gör intrång i några rättigheter tillhörande någon annan fysisk eller juridisk person;
• Feedback inte omfattar någon äganderättsskyddad eller konfidentiell information tillhörande Parterna eller någon tredje part.

Användaren överlåter härmed till Revilo samtliga rättigheter, inklusive eventuella immateriella rättigheter, till Användarens Feedback. Om någon rättighet inte kan överföras i enlighet med lagen, ger Användaren härmed Revilo en världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv, evig och oåterkallelig licens att, utan någon ersättning, modifiera, använda, införliva, exploatera, underlicensiera, publicera, distribuera och förbereda härledda verk från sådan Feedback. Användaren samtycker också till att vid behov tillhandahålla, underteckna och/eller utföra alla handlingar som krävs för att genomföra ovannämnda. Användaren erkänner också att något som liknar Feedbacken redan kan vara under utveckling eller beaktas av Revilo.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

Var och en av Parterna, inklusive tredje part som anlitas av Revilo för att utföra delar av Revilos avtalsförpliktelser eller rättsliga skyldigheter, är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina avtalsförpliktelser och är inte ansvarig för skador, om underlåtenheten beror på omständigheter som hindrar fullgörandet av förpliktelsen och som ligger utanför partens kontroll och vars konsekvenser parten inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”force majeure-händelse”). Som en force majeure-händelse ska till exempel, men inte uteslutande, följande beaktas: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller internetuppkopplingen, blixtnedslag, brand, krig, attack, mobilisering, nyligen införd eller ändrad lagstiftning och jämförbara händelser utanför partens kontroll, samt fel eller förseningar i leveransen från en underleverantör på grund av omständigheter utanför dennes kontroll. När hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på överenskommet sätt om möjligt.

Revilo ansvarar inte för fel eller avbrott i Revilos Tjänster (inklusive Plattformen) om det har orsakats av:

• virus eller andra angrepp på säkerheten;
• fel i Användarens IT-miljö/hårdvara, som inte tillhandahålls av Revilo;
• omständigheter utanför Revilos ansvarsområde för Tjänsterna, till exempel brist på kommunikation eller andra produkter eller tjänster från tredje part för vilka Revilo inte uttryckligen har tagit ansvar;
• information, material, filer och andra omständigheter som Användare är ansvariga för; eller
• fel, förseningar eller skador på grund av tredje parts produkter, tjänster, plugins eller liknande som inte drivs av Revilo.

Användaren har endast rätt till ersättning från Revilo för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Revilos sida.

Revilo ersätter endast Användaren för indirekta kostnader, skador eller förluster (t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador), om Revilo har handlat uppsåtligen eller grovt oaktsamt.

Revilo begränsar härmed sitt ansvar för skador gentemot Användaren i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande svensk lagstiftning.

Vid fel i Tjänsten har Användaren rätt att reklamera Tjänsten enligt lag. Användaren är skyldig att rapportera fel till Revilo senast två (2) månader från det att Tjänsten har avbrutits eller avslutats. Om Användaren inte gör detta, förlorar Användaren rätten att reklamera.

14. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Bestämmelsernas överlevnad: Bestämmelser i Revilos Villkor om, bland annat, immateriella rättigheter, tillämplig lag och tvistlösning, samt alla andra bestämmelser som uttryckligen eller till sin natur är avsedda att gälla även efter att avtalet mellan Revilo och Användaren har upphört att gälla (oavsett anledningen därtill), ska fortsätta att gälla även efter avtalets upphörande.

Bestämmelsernas ogiltighet: Skulle någon bestämmelse i Revilos Villkor eller del därav befinnas ogiltig av allmän domstol, skiljedom eller Allmänna reklamationsnämnden, ska detta inte innebära att Revilos Villkor i dess helhet är ogiltigt. I stället ska den aktuella bestämmelsen i övriga delar samt alla övriga bestämmelser vara gällande och i den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, ska skälig jämkning ske.

Överlåtelse: Revilo äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, helt eller delvis, på annan. Användaren äger ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet helt eller delvis på annan.

15. ÄNDRINGAR AV REVILOS TJÄNSTER

Revilo har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande:

• erbjuda ytterligare tjänster, nya tjänster eller funktioner, ändra utbudet av sina tjänster och upphöra med tillhandahållandet av sina tjänster eller vissa funktioner;
• ändra tjänsterna, inklusive Plattformens interaktionsdesign, layout och innehåll.

16. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Revilo har rätt att när som helst göra ändringar av eller tillägg till Revilos Villkor, och i sådana fall kommer de nya villkoren att ersätta tidigare versioner. Följande ändringar träder i kraft med omedelbar verkan:

• ändringar som görs på grund av nya funktioner som lagts till i Plattformen eller tagits bort från Plattformen; eller
• ändringar som görs av administrativa, tekniska, driftsmässiga eller säkerhetsmässiga skäl, förutsatt att ändringarna inte medför några ytterligare skyldigheter eller bördor för Användaren.
Följande ändringar träder i kraft efter att Revilo har informerat Användaren minst trettio (30) dagar innan de träder i kraft:
• eventuella ändringar som väsentligt påverkar Användarens rättigheter enligt Revilos Villkor eller medför ytterligare skyldigheter eller bördor för Användaren.

Meddelanden om sådana ändringar kan göras via Plattformen, e-post eller på annat lämpligt sätt som uteslutande bestäms av Revilo. Användarens fortsatta användning av Revilos Tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft innebär att Användaren samtycker till ändringarna. Om Användaren inte godkänner de ändrade villkoren har Användaren rätt att avsluta Användarkontot.

Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om tillämpliga Revilos Villkor.

17. LAGSTIFTNING OCH TVISTLÖSNING

Revilos Villkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med Revilos Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

Tvister som uppstår mellan en Användare i egenskap av Konsument och Revilo ska i första hand försöka lösas mellan Parterna.

Konsumenten har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.
Konsumenten har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Konsumenter boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Om Revilo inte kommer fram till en lösning av tvisten med konsumenten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Tvister som uppstår mellan en Användare i egenskap av Näringsidkare och Revilo ska i första hand försöka lösas mellan Parterna. Användaren och Revilo samtycker härmed oåterkalleligen till att Sveriges domstolar ska ha exklusiv behörighet att lösa tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk), som uppstår på grund av eller i samband med Revilos Villkor annat Avtal som ingåtts mellan Parterna.

Tvister som uppstår mellan Kreatör och en Köpare, eller mellan Användaren och en tredje part, ska lösas mellan de tvistande parterna.

18. REVILOS KONTAKT- OCH FÖRETAGSUPPGIFTER

Firma: Kevida Handelsbolag
Org. nr: 969798–8963
Postadress: Näckrosgränd 9, 27531 Sjöbo.
E-postadress: info@revilo.se