Revilo köpvillkor

1. INLEDNING

Revilo: Revilo är ett varumärke som används av Kevida Handelsbolag med organisationsnummer 969798–8963 (nedan kallad “Revilo”). Varumärket hänför sig till den del av verksamheten som tillhandahåller den digitala marknadsplatsen www.revilo.se (”Plattformen”). På Plattformen säljs endast digitala produkter. Genom Plattformen kan Användaren ingå distansavtal med andra Användare om köp och/eller försäljning av Digitala Produkter. Revilo äger och tillhandahåller Plattformen men är inte part i avtal som ingås mellan Köparen och Kreatören.

Säljaren: Revilo är inte säljaren av Digitala Produkter som Köparen köper via Plattformen. Kreatören, som säljer den Digitala Produkten via sin Butik på Plattformen, är säljaren av den digitala produkten eller den digitala tjänsten i fråga. Köpeavtalets avtalsparter är därmed Kreatören och Köparen.

Revilos Villkor: Genom att använda Plattformen och/eller genomföra ett köp av Digitala Produkter via Plattformen a) åtar sig Användaren förpliktelse att följa vid var tid gällande Revilo Allmänna villkor för Användare (revilo.se/villkor-for-anvandare), Revilo Köpevillkor (revilo.se/kopevillkor) samt eventuella andra villkor, riktlinjer, ordningsregler och/eller instruktioner som Revilo från tid till annan tillhandahåller, och b) godkänner Användaren Revilos Integritetspolicy (revilo.se/integritetspolicy) och Revilos övriga policys som finns tillgängliga på Plattformen (härefter gemensamt refererade till som ”Revilos Villkor”). Revilos Villkor innehåller de villkor enligt vilka Revilo erbjuder Användaren tillgång till Revilos webbplatser, tjänster och verktyg. Användaren är även skyldig att följa vid var tid gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användning av Revilos Tjänster. Genom att nyttja Revilos Tjänster, handla och/eller sälja på Plattformen, godkänner Användaren dessa villkor. Om Användaren inte godkänner Revilos Villkor, har Användaren inte rätt att använda Revilos Tjänster.

Kreatörens Butiksvillkor: Genom att köpa Digitala Produkter från en Kreatör via Plattformen, godkänner Köparen även Kreatörens eventuella Butiksvillkor som publicerats på Kreatörens Butik, vilka utgör en del av köpeavtalet som ingås mellan Köparen och Kreatören.

Åldersgräns: Köparen måste antingen a) vara minst 18 år gammal och ha rätt att självständigt ingå köpeavtalet avseende Digitala Produkter med Kreatören, eller i det fall Köparen är minderårig b) ha fått sin vårdnadshavares samtycke till att få genomföra köpet avseende Digitala Produkter via Plattformen. Köparen intygar, genom att slutföra köpet, att dennes genomförande av köpet ej strider mot ovan villkor.

Kompletterande bestämmelser: Bestämmelserna i följande Revilo Köpevillkor kompletterar och utgör ett tillägg till bestämmelserna i Revilo Allmänna villkor för Användare som finns publicerade på Plattformen via följande länk: revilo.se/villkor-anvandare.

2. DEFINITIONER

Utöver de begrepp som definieras i löptext i Revilos Villkor, ska definitioner i följande villkor som anges med versal som begynnelsebokstav, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha den innebörd som anges i definitionslistan i Revilo Allmänna villkor för Användare som finns publicerade via följande länk: revilo.se/villkor-anvandare.

3. KREATÖRENS STATUS

Kreatören kan vara en privatperson eller en näringsidkare. Information om huruvida Kreatören är en privatperson eller en näringsidkare, baserat på information som denne har lämnat till Revilo, framgår på Plattformen.

Kreatörer i egenskap av näringsidkare är ensamt och tillfullo ansvariga för att alltid följa tillämplig lagstiftning, inklusive de skyldigheter som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning vid försäljning av Digitala Produkter till Köpare i egenskap av konsumenter.

Om Kreatören inte är en näringsidkare, gäller inte konsumentskyddslagstiftningen, såsom Konsumentköplagen (2022:260) eller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”).

4. FÖRDELNING AV SKYLDIGHETER MELLAN REVILO OCH KREATÖREN

Följande skyldigheter är fördelade mellan Revilo och Kreatören.

Revilo:
• tillhandahåller Plattformen och ansvarar för dess drift;
• tillhandahåller integrerade betaltjänstlösningar som Köparen kan använda för att genomföra betalningen av köpta Digitala Produkter;
• emottar betalningen från Köparen för Kreatörens räkning;
• skickar orderbekräftelse till Köparen efter köpets genomförande; och
• levererar tillgång till den köpta Digitala Produkten till Köparen via Plattformen.

Kreatören:
• säljer den Digitala Produkten till Köparen;
• ansvarar tillfullo för sina Digitala Produkter som försäljs via Plattformen, såsom dess innehåll, utseende, funktion etc. och ansvarar för att innehållet inte strider mot Revilo Allmänna villkor för Kreatörer och inte utgör intrång i tredje mans rättigheter, inbegripet immateriella rättigheter;
• ansvarar för att hantera kundtjänstärenden, inklusive eventuella reklamationsärenden, hänförliga till Kreatörens Digitala Produkter;
• ansvarar för sin behandling av Användares personuppgifter; och
• ansvarar för att följa vid var tid tillämplig lagstiftning.

5. KÖP VIA PLATTFORMEN

Köparens ansvar: Köparen ansvarar för att läsa hela annonsen innan Köparen genomför köpet. Revilo uppmanar härmed Köparen till att vara extra noga med att läsa produktens information innan Köparen bestämmer sig för att köpa något. Om Köparen är missnöjd med den köpta Digitala Produkten ska Köparen kontakta Kreatören som förhoppningsvis kan åtgärda felet eller bristen.

Kreatörens kontaktuppgifter: Det är möjligt för Användare att kontakta en Kreatör via deras Butik. Om Användaren har några frågor angående Kreatörens Digitala Produkter, ska Användaren kontakta Kreatören.

Pris: Alla priser i Plattformen anges i SEK och är inklusive moms. Priset som anges i samband med köpets genomförande, är det priset som gäller för köpet. Kreatören har rätt att när som helst fritt ändra priserna som är publicerade i sin Butik på Plattformen.

Rabatter: Kreatören kan välja att erbjuda rabatter. Rabatter kan inte bli inlösta mot kontanter eller bli kombinerade med andra erbjudanden, såvida inte annat uttryckligen anges i Kreatörens eventuella Butiksvillkor. Rabatterbjudanden är giltiga under en begränsad tid. Eventuell rabattkod som tillhandahållits av Kreatören kan enbart nyttjas om den anges inom giltighetstiden och före beställningens slutförande. Vidare är det enbart möjligt att nyttja rabattkod en (1) gång per beställningstillfälle, om inte annat uttryckligen anges.

Betalning: Köparen kan välja att betala för Digitala Produkter som köps via Plattformen med Swish eller kort. Betalning sker genom den vid var tid tillgängliga betalningsmetoden som erbjuds via Plattformen av den integrerade Betaltjänstleverantören. Köparen informeras härmed om att Köparen godkänner Betaltjänstleverantörens villkor samt behandling av personuppgifter som Köparen anger i samband med köpet, när Köparen genomför en betalning via Betaltjänstleverantörens betaltjänst. Köparen ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor innan köpet genomförs.

Orderbekräftelse: När Köparen har genomfört ett köp via Plattformen och betalningen har gått igenom, kommer Köparen att få en orderbekräftelse till den e-post Köparen angav vid köpets genomförande. Om Köparen mot förmodan inte fått en orderbekräftelse efter genomfört köp, bör Köparen först kolla i skräppost-mappen och sedan ta kontakt med Revilo vid behov. Köparen ansvarar för att säkerställa att de angivna kontakt- och leveransuppgifterna som anges i samband med köpet är korrekta och aktuella.

Leverans: Köparen finner även den köpta Digitala Produkten under “nedladdningar” på Plattformen, om Köparen är inloggad som medlem på Plattformen. Det är möjligt att genomföra ett köp av Digitala Produkter via Plattformen även utan att ha ett registrerat Användarkonto till Plattformen. Köpet genomförs då av Köparen i egenskap av ”Gäst”, och Köparen får då tillgång till den köpta Digitala Produkten via den e-postadress som angivits i samband med köpets genomförande. Köparens åtkomst till köpt Digital Produkt är inte tidsbegränsad.

Upphovsrätt: Alla Digitala Produkter på Plattformen ägs av respektive Kreatör (eller deras licensgivare). Varje Kreatör ansvarar själva för att deras information, Butiksvillkor och Digitala Produkter följer tillämplig svensk lag och att Kreatören innehar rättigheter för de bilder och typsnitt som används inklusive övrigt innehåll i de Digitala Produkterna. När Köparen köper Digitala Produkter från en Kreatör via Plattformen, godkänner Köparen och ansvarar för att följa lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”Upphovsrättslagen”) samt följande villkor (om inte annat anges i Kreatörens Butiksvillkor):
● Köparen får endas använda köpta Digitala Produkter för privat bruk;
● Köparen får inte sälja vidare eller ändra de Digitala Produkterna utan Kreatörens tillåtelse; och
● Köparen får inte dela eller sprida de köpta Digitala Produkterna. Köparen ska hänvisa till Kreatören som skapat materialet om någon annan vill ta del av det.

Omdömen: Revilo tillåter Köpare att lämna omdömen av Digitala Produkter på Plattformen och dessa omdömen publiceras offentligt på Plattformen. Användaren som lämnat ett omdöme på Plattformen godkänner även att Kreatören och/eller Revilo får publicera det lämnade omdömet även utanför Plattformen i marknadsföringssyfte.

6. ÅNGERRÄTT

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) innehåller bestämmelser som reglerar konsumenters ångerrätt vid köp som sker på distans. Köpare i egenskap av näringsidkare har ingen ångerrätt enligt lagen.

Om inte annat anges i Kreatörens Butiksvillkor gäller följande vid köp av digital produkt:

Enligt Distansavtalslagen 2 kap 11 § punkt 11 gäller ångerrätten inte för avtal som avser tillhandahållande av digitalt innehåll på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om tillhandahållandet har påbörjats och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tillhandahållandet påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt, och konsumenten har erhållit en bekräftelse på avtalet.

Avtalet om köp av digitala produkter som ingås mellan Kreatören och Köparen, avser tillhandahållande av digitalt innehåll på något annat sätt än på ett fysiskt medium och tillhandahållandet sker omedelbart i samband med genomförd betalning.

Genom att slutföra köpet av Digital Produkt via Plattformen, samtycker Köparen uttryckligen till att tillhandahållandet påbörjas och accepterar att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

Köparen kommer att erhålla en orderbekräftelse med en bekräftelse på avtalet efter köpets genomförande, vilken skickas till Köparens angivna e-postadress.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Revilo och Användaren ska behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning, inbegripet GDPR.

Kreatören är personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR för sin behandling av Köparnas personuppgifter, i den mån Kreatören bestämmer medel och ändamål med behandlingen av Personuppgifterna. Kreatören ansvarar vid sådana fall tillfullo för att uppfylla bestämmelserna som åligger en ”Personuppgiftsansvarig” enligt vid var tid tillämplig Dataskyddslagstiftning (inbegripet GDPR).

Detta innebär bland annat att Kreatören ansvarar för att informera de registrerade om sin behandling av deras personuppgifter och för att tillhandahålla sin integritetspolicy i anslutning till sina Butiksvillkor via Plattformen.

Revilo är personuppgiftsansvarig för av Revilo utförd behandling av personuppgifter i den mån Revilo bestämmer medel och ändamål med behandlingen. Information om Revilos behandling av personuppgifter finns att läsa i Revilos integritetspolicy via följande länk: revilo.se/integritetspolicy.

8. REVILOS KONTAKT- OCH FÖRETAGSUPPGIFTER

Firma: Kevida Handelsbolag
Org. nr: 969798–8963
Postadress: Näckrosgränd 9, 27531 Sjöbo.
E-postadress: info@revilo.se