Avtalet nedan beskriver villkoren för att bli en affiliate på Revilo.se för digitala produkter. Detta avtal är mellan marknadsplatsen (nedan kallad “Företaget”) och den person eller enhet som ansöker om att bli en affiliate (nedan kallad “Affiliaten”).

Affiliateavtal för Marknadsplatsen för Digitala Produkter

1. Bakgrund:

Företaget bedriver en marknadsplats för digitala produkter och önskar att utöka sin marknadsföring genom affiliates. Affiliaten önskar delta i detta program och marknadsföra Företagets digitala produkter i utbyte mot ersättning enligt nedan angivna villkor.

2. Godkännande som Affiliate: Företaget förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå ansökningar om att bli affiliate. Godkännande kan baseras på Företagets eget gottfinnande och i enlighet med Företagets riktlinjer och policyer.

3. Provisionsstruktur: Affiliaten kommer att erhålla en provision på 10% av försäljningsvärdet (exklusive moms) för varje försäljning som genereras genom Affiliatens unika affiliate-länkar eller koder. Denna kostnad står Företaget för och kommer inte påverka den provision leverantören som säljer produkten erhåller.

4. Utbetalning av Provision: Provisionen kommer att betalas till Affiliaten den 1 varje månad. Affiliaten måste ha en minimibelopp om 200 sek för provision som ska uppnås innan utbetalning görs.

5. Ansvar och Skatter: Affiliaten är ensam ansvarig för att deklarera och betala eventuella skatter som uppstår från provisionen enligt gällande lagar och regler. Företaget kommer att tillhandahålla nödvändig dokumentation för att underlätta Affiliatens skatteåtaganden.

6. Marknadsföringsregler: Affiliaten ska marknadsföra Företagets produkter på ett rättvist och etiskt sätt. Affiliaten får inte använda sig av olagliga metoder eller bedragliga aktiviteter för att generera försäljning. Affiliaten ska också följa eventuella marknadsföringsriktlinjer som Företaget tillhandahåller.

7. Varumärkesanvändning: Affiliaten får använda Företagets varumärke och logotyp i marknadsföringsmaterial.

8. Instrumentpanel: Affiliaten kan enkelt följa sin intjänade provision genom att logga in på Revilo.se och titta på sin Instrumentpanel.

9. Uppsägning: Antingen Företaget eller Affiliaten kan när som helst säga upp detta avtal med omedelbar verkan och utan skäl. Vid uppsägning har Affiliaten rätt till provision för försäljningar som genererades före uppsägningsdatumet.

10. Konfidentialitet: Affiliaten förbinder sig att behandla all information som erhållits från Företaget som konfidentiell och inte avslöja den till tredje part utan skriftligt medgivande från Företaget.

11. Hela Avtalet: Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal eller överenskommelser.

12. Tillämplig Lag: Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i det land eller den jurisdiktion där Företaget har sitt säte.

Genom att ansöka om att bli en affiliate och marknadsföra Företagets digitala produkter bekräftar Affiliaten att de har läst, förstått och accepterat villkoren i detta avtal.